LEXUS PRIVATLIVS- OG DATABSKYTTELSESPOLITIK

1. INDLEDNING

Denne Privatlivspolitik for Toyota/Lexus ("Politik”) gælder for alle de Personoplysninger, som indsamles og behandles af (eller på vegne af) Toyota Motor Europe NV/SA og/eller Toyota Danmark A/S/Lexus Danmark A/S, inkl. autoriserede Toyota eller Lexus forhandlere og reparatører (samlet benævnt "Toyota", ”Lexus” , "vi", "os" og "vores").

Toyota respekterer dit privatliv. Uanset om du er i kontakt med Toyota/Lexus som potentiel, nuværende eller tidligere kunde, forbruger eller erhvervsdrivende, eller som en del af offentligheden mv., har du ret til beskyttelse af dine Personoplysninger. Dine Personoplysninger kan blandt andet vedrøre dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, men også stelnummeret på din bil, geografisk placering mv.

I denne Politik beskriver vi, hvordan og hvorfor vi indsamler dine Personoplysninger, til hvilket formål Personoplysningerne indsamles, hvem Personoplysningerne deles med, hvordan vi beskytter Personoplysningerne, samt hvilke rettigheder du har som registreret i forhold til dine Personoplysninger.

Politikken gælder for behandlingen af dine Personoplysninger inden for rammerne af forskellige tjenester, værktøjer, applikationer, websider, portaler, (online) kampagner, salgsfremstød, sponsorerede sociale medieplatforme m.v., som udbydes eller drives af eller på vegne af Toyota/Lexus.

Politikken indeholder de almindelige regler og forklaringer, som finder anvendelse. Oplysningerne i denne Politik kan suppleres af specifikke meddelelser, du vil modtage for bestemte tjenester, værktøjer, applikationer, websider, portaler, (online) kampagner, salgsfremstød, sponsorerede sociale medieplatforme m.v., som udbydes eller drives af eller på vegne af Toyota/Lexus. Du vil i så fald modtage sådanne specifikke meddelelser i forbindelse med, at dine Personoplysninger bruges inden for rammerne af de ovennævnte aktiviteter (f.eks. på websider, portaler, individuelle kommunikationstjenester, nyhedsbreve, påmindelser, undersøgelser, tilbud, kampagner mv.).

Bagerst i Politikken findes nogle definitioner af nogle nøglebegreber, som står med stort begyndelsesbogstav (f.eks. Personoplysninger, Behandling og Dataansvarlig).

2. HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER?

Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”)
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60
1140 Bruxelles
Belgien

Toyota Danmark A/S ("TDK") (eller Lexus Danmark A/S ("Lexus"))
Dynamovej 10
2860 Søborg

Lexus Danmark A/S er et registreret binavn for Toyota Danmark A/S.

Toyota Financial Services Danmark A/S (“TFS”)
Dynamovej 10
2860 Søborg

Den øvrige Toyota og Lexus organisation og dens samarbejdspartnere, der pt. omfatter autoriserede Toyota forhandlere og Toyota reparatører i Danmark og Færøerne, www.toyota.dk og autoriserede Lexus forhandlere og Lexus reparatører i Danmark og Færøerne, www.lexus.dk (samlet “Toyota og Lexus organisationen og dens samarbejdspartnere”)

Toyota Insurance Management Ltd (“TIM”)
Ovennævnte er selvstændige juridiske enheder.
Toyota organisationen og dens samarbejdspartnere omfatter også Codan A/S.
Du kan læse mere i pkt. 18 (a) om, hvordan det bestemmes, hvilken part der er ansvarlig for den konkrete behandling af dine personoplysninger.

3. HVEM KAN DU RETTE SPØRGSMÅL OG HENVENDELSER TIL - KONTAKTPUNKT FOR DATABESKYTTELSE

Vi har oprettet et Kontaktpunkt for Databeskyttelse til besvarelse af spørgsmål og henvendelser, der vedrører denne Politik, samt eventuelle yderligere specifikke meddelelser, der afgives i forbindelse med vores tjenester eller dine Personoplysninger (og behandlingen heraf).

Hvis du har spørgsmål til denne Politik eller vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet heri, kan du henvende dig til Kontaktpunktet:

- toyota@toyota.dk og

- Toyota Danmark A/S / Lexus Danmark A/S
Dynamovej 10
2860 Søborg

4. HOVEDPRINCIPPER

Vi ønsker at beskytte dine Personoplysninger og behandler dem på en rimelig, gennemsigtig og sikker måde.

Toyota behandler Personoplysninger ved efterlevelse af følgende principper:

Lovlighed: vi behandler kun dine Personoplysninger på en lovlig, rimelig og gennemsigtig måde i forhold til dig som registreret.
Dataminimering: vi begrænser behandlingen af dine Personoplysninger til, hvad der er tilstrækkeligt og relevant for at opfylde formålene med indsamlingen.
Datasikkerhed og -beskyttelse: vi indsamler kun dine Personoplysninger til specifikke, udtrykkelige og lovlige formål og viderebehandler dem ikke på en måde, der er uforenelig med disse formål.
Rigtighed: vi sørger for, at dine Personoplysninger er korrekte og om nødvendigt ajourførte.
Datasikkerhed og -beskyttelse: vi træffer tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende databeskyttelsesniveau, hvor der bl.a. tages højde for karakteren af de pågældende Personoplysninger. Disse foranstaltninger beskytter mod uautoriseret videregivelse og adgang, hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, hændeligt tab eller ændring og mod andre former for ulovlig Behandling.
Adgang og berigtigelse: vi behandler dine Personoplysninger med respekt af dine rettigheder.
Begrænset opbevaringsperiode: vi opbevarer dine Personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler, og kun så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen.
Beskyttelse af internationale overførsler: vi sørger for tilstrækkelig beskyttelse af dine Personoplysninger, når de overføres uden for EØS-området.
Beskyttelse i forhold til tredjemænd: vi sikrer, at tredjemænd kun kan få adgang til (og overføre) Personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning og med tilstrækkelig kontraktlig beskyttelse.
Lovlig brug af direkte markedsføring og cookies: når vi sender reklamemateriale til dig eller placerer cookies på din computer, sker dette i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og anden relevant lovgivning.

5. BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER: HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLES OG MED HVILKEN HJEMMEL

Hver gang vi har brug for dine Personoplysninger, får du klar besked om, hvilke Personoplysninger vi indsamler og behandler.

Bemærk, at i henhold til databeskyttelseslovgivningen må vi behandle dine Personoplysninger:
- hvis du har givet samtykke til formålene med Behandlingen (som beskrevet i samtykkeerklæringen). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, eller
- hvis det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er parti, eller
- hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, eller
- hvis vi i forbindelse med Behandlingen forfølger legitime interesser, medmindre dine rettigheder går forud for disse interesser.

6. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONDATA

Vi indsamler kun dine Personoplysninger til specifikke, udtrykkelige og lovlige formål og viderebehandler dem ikke på en måde, der strider mod disse formål.

Formålet kan være at give dig en bedre oplevelse, når du besøger en af vore websider eller portaler, forbedre vore produkter og tjenester i almindelighed (eksempelvis igennem kundeundersøgelser) eller udbuddet af tjenester, applikationer eller påmindelser, markedsføringsaktiviteter (som f.eks. tilbud og nyheder) og fremsendelse af invitationer til events, konkurrencer mv. Formålet med 5 Behandlingen af dine Personoplysninger, som bygger på dit samtykke, vil fremgå klart af samtykkeerklæringen.

I det omfang behandling af dine Personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i, er formålet at ekspedere en ordre, du har afgivet, at opretholde garantien på dit produkt, at udføre aftalt service eller reparation, servicekampagner, safety recalls (sikkerhedskampagner, produktkvalitets-forbedringer samt udviklingsaktiviteter (R&D) og at administrere en leasingaftale eller lignende.

Hvis behandling af dine Personoplysninger sker med henblik på forfølgelse af legitime interesser, vil disse interesser være i relation til administration af kunderelationen, salgs- og markedsføringsaktiviteter, besvarelse af kundehenvendelser og anden kommunikation, behandling af krav, klager, reklamationer og lignende, kundeundersøgelser og påmindelser, samt de nødvendige initiativer i relation til lagring, administration, opdatering og sikkerhedsforanstaltninger vedrørende dine Personoplysninger eller vores rettigheder, herunder eksempelvis immaterielle rettigheder.

Behandling af dine Personoplysninger kan også ske med det formål at opfylde gældende regler herom, f.eks. i hvidvaskloven, skattekontrolloven, bogføringsloven, kreditaftaleloven, forbrugslånsloven, betalingsloven og databeskyttelsesloven.

7. KKORREKTE OG OPDATEREDE PERSONDATA

Det er vigtigt for os, at dine Personoplysninger altid er korrekte og opdaterede. Du bedes hurtigst muligt give os besked om eventuelle ændringer eller fejl i dine Personoplysninger ved at rette henvendelse til Kontaktpunktet for Databeskyttelse (se pkt. 3 "Hvem kan du rette spørgsmål og henvendelser til"). Vi gør, hvad der med rimelighed er muligt, for at slette eller berigtige forkerte eller forældede Personoplysninger.

8. ADGANG TIL DINE PERSONDATA

Du har ret til at få adgang til de Personoplysninger, som vi behandler, og til - hvis Personoplysningerne er fejlagtige eller ufuldstændige - at bede om at få dem berigtiget eller slettet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dine rettigheder eller gerne vil gøre brug af disse, kan du rette henvendelse til Kontaktpunktet for Databeskyttelse (se pkt. 3 "Hvem kan du rette spørgsmål og henvendelser til").

9. HVOR LÆNGE BEHOLDER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov om databeskyttelse. Vi opbevarer kun dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet eller for at overholde loven. For information om, hvor længe vi forventer at opbevare konkrete personoplysninger, inden de fjernes fra vores systemer og databaser, skal du kontakte os via vores kontaktpunkt for databeskyttelse (se punkt 3: "Hvem kan du kontakte med spørgsmål og anmodninger?").

10. BESKYTTELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi har iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod ulovlig eller uautoriseret adgang og brug samt mod hændeligt tab og skade på deres integritet. De er udformet, så de tager højde for vores it-infrastruktur, de potentielle konsekvenser for beskyttelsen af dit privatliv samt de involverede omkostninger, så de afspejler gældende branchestandarder og -praksis.

Dine personoplysninger vil kun blive behandlet af en tredjepartsdatabehandler, i det omfang at en sådan databehandler accepterer at overholde disse tekniske og organisatoriske datasikkerhedsforanstaltninger.

Opretholdelse af datasikkerhed betyder beskyttelse af fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger:
(a) Fortrolighed: Vi beskytter dine personoplysninger mod uønsket videregivelse til tredjeparter.
(b) Integritet: Vi beskytter dine personoplysninger mod at blive ændret af uautoriserede tredjeparter.
(c) Tilgængelighed: Vi vil sikre, at autoriserede parter har adgang til dine personoplysninger, når det er nødvendigt.
Vores databeskyttelsesprocedurer omfatter: Adgangssikkerhed, backupsystemer, overvågning, gennemgang og vedligeholdelse, styring af sikkerhedshændelser, kontinuitet mv.

11. ANVENDELSE AF COOKIES ELLER LIGNENDE

12. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Afhængigt af, hvilke formål vi indsamler dine personoplysninger til, videregiver vi dem muligvis til følgende kategorier af modtagere, som kun behandler dine personoplysninger til disse specifikke formål:
a) Inden for vores organisationer og brand-miljø
- Godkendt personale
- Vores associerede selskaber og datterselskaber
- Medlemmer af vores netværk af autoriserede forhandlere og reparatører, som du har angivet som dine foretrukne autoriserede forhandlere eller reparatører, eller som ligger i nærheden af dig (baseret på dit postnummer og/eller din adresse), eller som du har været i kontakt med
- [Lexus Financial Services];
- [Lexus Insurance Management];
b) Tredjepartsforretningspartnere
- Reklame-, marketing- og mediebureauer: for at hjælpe os med at levere og analysere effekten af vores reklamer og kampagner.
- Forretningspartnere: For eksempel betroede virksomheder, der bruger dine personoplysninger til at levere tjenester og/eller produkter, du har anmodet om, og/eller som vil sende markedsføringsmaterialer til dig (forudsat at du har givet dit samtykke til at modtage sådanne markedsføringsmaterialer). Vi beder altid sådanne forretningspartnere om handle i overensstemmelse med gældende love og denne politik og at være særligt opmærksomme på fortroligheden omkring dine personoplysninger.
- Lexus' tjenesteudbydere: Virksomheder, der leverer tjenester til eller på vegne af Lexus med henblik på at levere sådanne tjenester (for eksempel er Lexus berettiget til at dele dine personoplysninger med eksterne udbydere af it-relaterede tjenester).
c) Andre tredjeparter: - når det er påkrævet i henhold til lov, eller lovgivningen kræver det for at beskytte Lexus
- at overholde loven, anmodninger fra myndigheder, retsafgørelser, retslige procedurer, forpligtelser i forbindelse med indberetning og arkivering af oplysninger til myndigheder mv.
- at kontrollere eller håndhæve overholdelse af Lexus' politikker og aftaler, og
- at beskytte Lexus og/eller Lexus' kunders rettigheder, ejendom eller sikkerhed
- i forbindelse med virksomhedstransaktioner: Som led i en overdragelse eller et frasalg af hele eller dele af sin virksomhed eller i forbindelse med en fusion, sammenlægning, ændring af kontrol, omstrukturering eller likvidation af hele eller dele af Lexus' virksomhed.

Bemærk, at der er en mulighed for, at de under punkterne b) og c) nævnte tredjeparter – særligt tjenesteudbydere, der sælger produkter og tjenester til dig gennem Lexus' tjenester og applikationer eller via egne kanaler – indsamler dine personoplysninger på egen hånd. I sådanne tilfælde er det de pågældende tredjeparter, der er ansvarlige for håndteringen af dine personoplysninger, og eventuelle transaktioner, du foretager med dem, vil være underlagt sådanne tredjeparters vilkår og betingelser.

13. KONKRET KONTAKT MED VORES AUTORISEREDE FORHANDLERE OG REPARATØRER

Hvis du køber et produkt eller tjeneste hos en af vores autoriserede forhandlere eller reparatører, eller hvis du videregiver dine personlige oplysninger til sådanne forhandlere eller reparatører, foreligger der en juridisk aftale mellem dig og den pågældende forhandler eller reparatør. Det er i givet fald den pågældende forhandler eller reparatør, der bliver dataansvarlig for dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål eller anmodninger vedrørende indsamlingen og brugen af dine personoplysninger, skal du kontakte den relevante forhandler eller reparatør direkte.

Hvordan finder vi din foretrukne autoriserede forhandler eller reparatør? Din foretrukne autoriserede forhandler eller reparatør er (1) den autoriserede forhandler eller reparatør, du valgte som din foretrukne autoriserede forhandler/reparatør via indstillingerne på din MyLexus-konto (som du til enhver tid kan ændre) eller (2) såfremt du ikke har truffet et sådant valg, finder vi en autoriseret forhandler eller reparatør baseret på din placering (nærmeste forhandler/reparatør baseret på din adresse og dit postnummer) eller baseret på din tidligere kontakt med vores netværk.

14. BRUG AF SOCIALE MEDIER

Hvis du i et Lexus-værktøj (website, portal mv.) anvender et specifikt login fra et socialt medie (fx din Facebook-konto), registrerer Lexus de personoplysninger, som findes om dig på det pågældende sociale medie, og med din brug af det sociale medie giver du din udtrykkelige tilladelse til Lexus' overførsel af dine personoplysninger registreret via det relevante værktøj.

Lexus faciliterer sommetider offentliggørelse af (person)oplysninger via sociale medier såsom Twitter og Facebook. Disse medier har deres egne brugerbetingelser, som du skal være opmærksom på, når du bruger sociale medier. Vi minder dig om, at offentliggørelse på sociale medier kan få konsekvenser for blandt andet beskyttelsen af dine personoplysninger eller personoplysninger, som du deler om andre personer, herunder manglende mulighed for at slette en offentliggørelse inden for en kort tidsramme. Du har selv det fulde ansvar for dine offentliggørelser. Lexus har i denne henseende intet ansvar.

15. KONKRET KONTAKT MED TOYOTA OG LEXUS ORGANISATIONEN OG DENS SAMARBEJDSPARTNERE, HERUNDER VORE AUTORISEREDE FORHANDLERE OG REPARATØRER

Hvis du køber et produkt eller ydelse hos en part fra Toyota og Lexus organisationen og vores samarbejdspartnere, herunder fx en bil hos en af vore autoriserede forhandlere eller reparatører, eller hvis du afgiver personlige oplysninger til disse, består der et særskilt juridisk forhold mellem dig og den pågældende part. Det er i så fald dem (muligvis sammen med os), der er dataansvarlige i forhold til dine Personoplysninger.

Eventuelle spørgsmål eller henvendelser vedrørende Toyota og Lexus organisationen og vores samarbejdspartneres indsamling og brug af dine Personoplysninger bedes rettet til dem direkte.

16. DINE VALG OG RETTIGHEDER

• Mine Personoplysninger

Du kan altid, ved at rette henvendelse til Kontaktpunktet for Databeskyttelse (jf. pkt. 3 “Hvem kan du rette spørgsmål og henvendelser til”), kontakte os for at finde ud af, hvilke Personoplysninger vi har om dig, og hvorfra de stammer. Du har i nogle tilfælde ret til at modtage de Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, i et almindeligt anvendt, struktureret og maskinlæsbart format og til at videregive dine Personoplysninger til en tredjemand efter dit eget valg.

• Ret til berigtigelse

Hvis du bliver opmærksom på, at Personoplysninger om dig er fejlagtige eller ufuldstændige, kan du også forlange af os, at vi berigtiger dem.

• Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at bede om at begrænse Behandlingen af Personoplysninger om dig, mens rigtigheden af dem undersøges.
• Ret til at gøre indsigelse

Du kan også gøre indsigelse mod, at dine Personoplysninger anvendes til direkte markedsføring (eller, hvis du foretrækker det, kan du meddele os, hvor ofte du ønsker at høre fra os) eller videregives til tredjemand til samme formål.

• Dine valg med hensyn til, hvordan du vil kontaktes
Du kan foretage mange forskellige valg, i forhold til hvordan du vil kontaktes af os, via hvilken kanal (fx e-mail, almindelig post, sociale medier, telefon) samt til hvilke formål og hvor ofte. Dette gør du ved at tilpasse dine indstillinger for beskyttelse af dit privatliv på den relevante enhed, opdatere din bruger eller kontoprofil eller ved at følge instrukserne for framelding i den pågældende meddelelse.
• Dine personoplysninger
Du kan altid rette henvendelse til vores kontaktpunkt for databeskyttelse (se punkt 3: "Hvem kan du kontakte med spørgsmål og anmodninger?") for at få oplysninger om, hvilke personoplysninger vi har om dig, og hvorfra de stammer. I nogle tilfælde er du berettiget til at få udleveret de personoplysninger, du har videregivet til os, i et almindeligt anvendt, struktureret og maskinlæsbart format og få dine personoplysninger overført til en tredjepart efter eget valg.

• Dine klager
Du kan også klage over, at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring (eller, hvis du foretrækker det, kan du informere os om, hvor ofte du ønsker at høre fra os og gennem hvilken kanal) eller videregives til tredjepart med samme formål.

17. JURIDISK INFORMATION

Kravene i denne politik supplerer, men erstatter ikke, eventuelle andre krav i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. I tilfælde af manglende overensstemmelse mellem denne politik og ufravigelige krav i gældende databeskyttelseslovgivning har sidstnævnte forrang.
Lexus kan til enhver tid ændre denne politik. I tilfælde af ændringer vil vi informere dig om ændringerne og bede dig om at genlæse den nyeste version af vores politik, herunder bekræfte din accept. Du kan også læse politikken med jævne mellemrum på vores side med juridisk information for at holde dig opdateret om eventuelle ændringer.

18. DEFINITIONER

I denne politik har følgende ord følgende betydning:
(a) Dataansvarlig er den organisation, der bestemmer, hvordan og til hvilke formål dine personoplysninger skal behandles.
(b) Databehandler er den person eller organisation, der behandler dine personoplysninger på den dataansvarliges vegne.
(c) Kontaktpunkt for databeskyttelse er det kontaktpunkt (dvs. en person udpeget af Lexus i den relevante retskreds), hvor du kan henvende dig til den dataansvarlige med spørgsmål eller anmodninger vedrørende denne politik og/eller (behandlingen af) dine personoplysninger, og som vil behandle sådanne spørgsmål og anmodninger. Medmindre vi informerer dig om andet, kan der rettes henvendelse til kontaktpunktet for databeskyttelse i henhold til beskrivelsen i punkt 3 "Hvem kan du kontakte med spørgsmål og anmodninger?".
(d) EØS er Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (dvs. medlemslandene i EU samt Island, Norge og Liechtenstein).
(e) Personoplysninger er enhver form for information, der relaterer sig direkte til dig, eller som gør det muligt at identificere dig, herunder dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, stelnummer og din geografiske placering
(f) Behandling er indsamling, indsigt i og enhver form for brug af dine personoplysninger.