1. Køb & leasing
  2. Finansiering
  3. Lfs persondata
LEXUS FINANCIAL SERVICES

LEXUS FINANCIAL SERVICES A/S PERSONDATAPOLITIK

1. Generel oplysningspligt
Inden Lexus Financial Services kan ageree som dataansvarlig, skal du ifølge Databeskyttelsesforordningen, have oplyst hvordan og hvornår Lexus Financial Services indhenter, behandler og/eller videregiver dine personoplysninger.

2. Dataansvarlig
Dataansvarlig er:

Lexus Financial Services Danmark A/S
Dynamovej 10
2860 Søborg
CVR nr. 26241960

3. Formål og retsgrundlag
Formålet med behandling af dine data er at foretage kreditvurdering, bevilling, etablering og administration af en eller flere finansieringer, som du har ansøgt om hos Lexus Financial Services. Hertil kommer løbende korrespondance med dig, kundepleje, intern risikostyring, markedsføring og opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen.

Retsgrundlaget for behandlingen er den finansielle lovgivning herunder Hvidvaskloven, Skattekontrolloven, Bogføringsloven, Kreditaftaleloven, Forbrugslånsloven, Betalingsloven og Databeskyttelsesloven.

Derudover er behandling af dine oplysninger nødvendig for at indgå en kontrakt eller til gennemførelse af foranstaltninger til indgåelse af en kontrakt.

4. Modtagere af oplysningerne
Modtagerne af oplysningerne er bundet af det omfang, der er nødvendigt for at opfylde aftaler med dig. Formålene for vores behandling, videregiver vi i visse tilfælde.

Videregivelse sker til myndighederne i det omfang, vi er forpligtet til det, eller hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen. Videregivelse kan ske til Hvidvasksekretariatet hos SØIK og SKAT.

Desuden videregiver vi oplysninger internt i koncernen og til eksterne samarbejdspartnere, herunder forsikringsselskaber, energiselskaber, leverandører, bilimportører, værksteder og afleveringssteder mv. i det omfang det er aftalt, nødvendigt for at vi kan opfylde aftalen, eller vi er forpligtede til det i henhold til lovgivningen.

Hvis du misligholder dine forpligtelser overfor os, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre efter gældende regler.

5. Kategorier af oplysninger
De berørte kategorier af oplysninger vi behandler er:

• Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
• CPR/CVR nummer
• Økonomiske og skattemæssige forhold
• Oplysninger fra CPR og andre offentligt tilgængelige registre og kilder
• Vi undersøger om du er registreret i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Vi opdaterer oplysningerne løbende
• Oplysninger om finansieringsobjektet, herunder oplysninger om reg.nr og stelnr.
Vi indsamler og behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger om dig. Men hvis du selv giver os følsomme oplysninger, fx om helbredsforhold, betragter vi det som din accept af, at vi kan gemme oplysningerne. Vi anvender dem dog ikke i andre sammenhænge.

Der findes særlige regler vedrørende sletning af personoplysninger for visse typer af sager. Det medfører, at visse personoplysninger opbevares længere. Det gælder særligt sager, hvor et kundeforhold har medført et tab for Lexus Financial Services, men hvor kunden har fået saldokvittering efter opfyldt akkord eller gældssanering. Oplysninger om disse kunder slettes først efter 10 år. Oplysninger om kunder, der har begået bedrageri mod Lexus Financial Services mv., som er dokumenteret ved dom, slettes først efter op til 50 år.

6. Overførsel til tredjelande
I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overføres personoplysninger i visse tilfælde til databehandlere. Vi bruger standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, til at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine data.

7. Tidsrum for opbevaring
Vi opbevarer kun dine data så længe der er grund til det, eller vi har pligt til det i henhold til lovgivningen.

Hvis der er indgået en aftale og gennemført en transaktion, er vi i henhold til hvidvaskloven og bogføringsloven forpligtet til at opbevare dine oplysninger i 5 år efter kundeforholdets ophør.

8. Dine rettigheder
Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi registrerer på dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvortil vi videregiver oplysninger om dig.

Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen eller hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og til vores forretningsgrundlag og forretningspraksis.

Hvis der er fejl i oplysningerne, har du ret til at få dem berigtiget. Du har ret til at få udleveret oplysninger du selv har givet os udleveret i et elektronisk format.

9. Klage over behandling af oplysninger
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til os.

Du kan desuden klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
eller dt@datatilsynet.dk

10. Pligt til at meddele oplysninger
Du er ikke forpligtet til at give os dine oplysninger. Men det er en forudsætning for, at vi kan indgå en aftale med dig. Hvis ikke du giver os de nødvendige oplysninger, vil din ansøgning om finansiering blive afvist.

11. Profilering og automatiske afgørelser
Vi anvender ikke automatiske afgørelser i Persondataforordningens forstand. Vores indledende kreditbehandling er delvist automatiseret, men et afslag vil altid være behandlet af en medarbejder inden der træffes afgørelse.

 

Senest opdateret tirsdag den 12. maj 2020